Общи Условия


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Условия на ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „Дентстор България” ЕООД, ЕИК 204602700, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 21Б, ет. 3, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу КУПУВАЧИ, на платформата за електронна търговия https://dentstore.bg/, наричана по-долу „Сайтът”.

(2) Достъпът и използването от Ваша страна на Сайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Общи условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Сайта, със съответните изменения във времето (“Условия на ползване”).

(3) Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Сайт. Ако продължите да използвате нашия Сайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Сайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Сайт към момента на съответното Ви посещение.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Продавача: „Дентстор България” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 21Б, ет. 3;

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София 1379, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, сграда 5;

4. Данни за кореспонденция: България, София 1379, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, сграда 5, имейл: office@dentstore.bg, телефон 02 451 83 30;

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър с ЕИК 204602700

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:
www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: 
www.kzp.bg

(3) Изпълнителна агенция по лекарствата

Адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8, 
тел.: 02 /
8903555
факс: 02 /
8903434
Уеб сайт: 
www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204602700


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. (1) Сайтът e място за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://dentstore.bg/, чрез която Купувачите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача стоки (продукт), включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронния магазин на Продавача и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Продавача договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Сайта;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Сайта, използвайки електронни средства за разплащане или да заявят плащане чрез банков превод, или наложен платеж;

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Продавача;

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача чрез интерфейса на Сайта;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Сайта в Интернет;

 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(2) Купувачът може да получи повече информация за онлайн поръчките в секция „Как да купя“


(3) Чрез създаване на потребителски профил Купувачът се съгласява да получава имейли за електронна търговия от Продавача на предоставения имейл адрес.

Чл. 4 Достъп до и неизправност на Сайта

(1) Нашият Сайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.

(2) Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Сайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Сайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

Чл. 5. Технически изисквания за достъп: интернет връзка и стандартен браузер.

Чл. 6 Собственост, Търговски марки, Авторско право и Софтуер

(1)DENTSTORE“ и всички други марки, лога, домейни и имена на услуги са търговски марки нa S.C. DENTSTORE S.R.L. Търговските марки на S.C. DENTSTORE S.R.L. не могат да се използват по никакъв начин във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с S.C. DENTSTORE S.R.L., освен ако не е получен предварителен писмен лиценз от S.C. DENTSTORE S.R.L. или освен ако друго не е позволено в тези Условия на ползване. Всички други търговски марки, които не са собственост на S.C. DENTSTORE S.R.L., които се публикуват на този Сайт, са собственост на съответния им собственик, който може или не да е свързан, сроден с S.C. DENTSTORE S.R.L..

(2) Освен ако не е посочено друго, нашият Сайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост „Дентстор България” ЕООД, или съответни доставчици на съдържание. „Дентстор България” ЕООД е собственикът (или съответно притежателят на лиценз) на цялата интелектуална и индустриална собственост и на други права върху собствеността по отношение на нашия Сайт. Всички подобни права са запазени.

(3) Освен ако изрично не е посочено в тези Условия на ползване, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Сайт.

(4) Целият софтуер, използван на този Сайт, е собственост на „Дентстор България” ЕООД, освен ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Сайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на „Дентстор България” ЕООД.

Чл. 7 Регистрация и ограничен достъп до нашия Сайт

(1) Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Сайт или части от него за Купувачи, които не са се регистрирали на Сайта, освен ако друго не се изисква от приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да:

 1. посочите Вашия валиден имейл адрес;

 2. попълните съответната регистрационна форма на Сайта;

(2) След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, потвърждаващ направената регистрация на потребителски профил с потвърждение на зададените от Вас потребителски име и парола.

(3) В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до ограничената част от нашия Сайт чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).

(4) Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски профил при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия Сайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.

(5) От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Сайт. Достъп до тези ограничени части се предоставя само ако и доколкото:

 1. ако сте, към датата на регистрация, поне на 18 години;

 2. гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са верни, точни, актуални и пълни;

 3. ни информирате без забавяне за всякакви промени в личните данни посредством имейл, или актуализирате записите в раздел "Моят профил" на Сайта; и

 4. по друг начин спазвате този раздел относно регистрацията и нашите Условия на ползване.

(6) Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до ограничена зона на нашия уебсайт са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

(7) Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация в зоната "Моят профил" на нашия Сайт. Моля имайте предвид, че не може да актуализирате или коригирате информацията, предоставена за доставка, която е в състояние на обработка.

(8) Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез данните за контакт, предоставени на нашия Сайт. В такъв случай Вашите данни ще бъдат третирани в съответствие с приложимия раздел от нашата Политика на поверителност.

(9) Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и потребителски профили при нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще ограничим Вашия достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, парола и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим Вашия достъп.

Чл. 8 Уебсайтове на Трети Страни

(1) Нашият Сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Сайт на дадена връзка към Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото право.

(2) Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА В ЧАСТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 9. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Купувачът следва да извърши регистрация на потребителски профил на Сайта, съгласно чл. 7 по-горе, и да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Условия на ползване.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Купувача, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Създаване на профил", Купувачът декларира, че е запознат с тези Условия на ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Продавачът потвърждава извършената от Купувача регистрация на потребителски профил в Сайта, чрез изпращане на писмо на посочен от Купувача електронен адрес. Създава се потребителски профил на Купувача и между него и Продавача възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията на потребителски профил Купувачът се задължава да предостави верни и актуални данни. Купувачът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) Чрез приемането на тези Условия на ползване, Купувачът потвърждава, че е потребител на възраст поне 18 години и че има право да сключва обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката. 


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Купувачите използват предимно интерфейса на Сайта, за да направят своята поръчка на стоки към Продавача.

(2) Поръчки могат да бъдат правени само от навършили 18 години, които не са поставени под попечителство.

(3) Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на нашия Сайт. Съдържанието на Сайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. Съответно ако направите поръчка чрез нашия Сайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия Сайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.

(4) Включването на продукти на Сайта в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти ще се налични по всяко време. Запазваме си правото да преустановим предлагането на който и да било продукт, по което и да било време.

(5) Поръчка може да бъде направена само през нашия Сайт. За да направите това, ще преминете през опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона "Финализирай поръчката". Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.

(6) След като направите поръчка, ще получите имейл от нас на посоченият при регистрацията от Вас е-мейл адрес, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение за получена поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите продукт, посочен на нашия Сайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка.

(7) Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че продуктът е бил изпратен (“Потвърждение за доставка”). В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност на продукти на склад, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава, като използваме същия начин на плащане, който е бил използван за извършване на плащането.

(8) Моля обърнете внимание, че само продукти, посочени на нашия Сайт с описание на продукта и с продажна цена, са предназначени за продажба.

Чл. 11. Купувачите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Сайта с Продавача по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Купувачът няма до този момент регистрация в Сайта. Влизане в потребителския профил при вече направена регистрация.

(2) Избиране на един или повече от предлаганите на Сайта продукти и добавянето им към списък със стоки за поръчка. С избирането на определени продукти и количество, така избраните от Купувача продукти се качват в „количката“ за преглед.

(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола, ако до този момент Купувачът не е влязъл в собствения си потребителски профил.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката, ако това е адрес различен от предоставения в потребителския профил на Купувача, правещ поръчката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената, а именно чрез плащане през epay.bg, чрез плащане по банкова сметка на Продавача или чрез наложен платеж.

(6) Преглед на цялостната информация относно избрани продукти, количество, цена на продуктите и цена на доставката – възможност за коригиране от страна на Купувача.

(7) Отбелязване на съгласие с Общите Условия

(8) Потвърждение на поръчката от Купувача чрез натискане на виртуален бутон „Финализирай поръчката“.

(9) Потвърждение за получена поръчка от страна на Продавача, изпратено до Купувача направил поръчка на посочения в потребителския профил имейл.

(10) Договорът за покупко-продажба на стоки ще се счита сключен единствено и само ако Купувачът е получил имейл от Продавача с Потвърждение за доставка.VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Продавачът и Купувачите сключват договор за покупко-продажба на стоки след като всички от изброените в чл. 11 условия са изпълнени. Договорът за покупко-продажба на стоки съдържа индивидуализираните от Купувача и Продавача условия чрез Сайта и размяната на електронни съобщения за Потвърждаване на получена поръчка и Потвърждаване на доставка. Информацията в Договора за продажба се предоставя на български език.


VII. ФАКТУРИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл. 14. (1) Продавачът  издава на Купувача данъчна фактура за доставените стоки и услуги. Купувачът е длъжен да предостави цялата правилна информация, необходима за издаване на данъчната фактура в съответствие с действащото законодателство.
(2) За падеж на фактурата се счита датата на получаване на стоките от Купувача.


За повече информация, вижте раздела "Как да платя".

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15Правилата на настоящия раздел IX от тези Условия на ползване се прилагат единствено спрямо Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача в платформата Сайта са определени в профила на всяка стока в Сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Продавача в Сайта в профила на всяка стока в Сайта.

(3) Всеки продукт на промоция, ако такава е приложима, е обозначен със специален знак.

(4) Стойността на транспортните разходи е за сметка на Продавача или Купувача, съгласно допълнителни условия, вкл. тарифата на превозвача и др.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Условия на ползване и информацията, предоставена на Купувача посредством механизмите в Сайта.

(6) Информацията, предоставяна на Купувачите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Сайта преди изпращане на Потвърждение на поръчката.

(7) Купувачите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Сайта или електронна поща.

Чл. 17. (1) По отношение на стоки, които попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни и да върне стоката, считано от датата на приемане на стоката от Продавача.

(2) Когато Купувачът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да върне стоката. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя, и се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 2, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

(4) Купувачът се задължава да съхранява получените стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Купувачът може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача, като отправи писмено изявление до Продавача на имейл адрес orders@dentstore.bg.

(6) Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Купувача докато не получи стоките или докато Купувачът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

IX. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 18. В случаите на доставено грешно количество от поръчаните стоки Купувачът може да уведоми Продавача и да запази оригиналната опаковка на стоката в рамките на 48 часа от доставката на имейл адрес orders@dentstore.bg. Връщането ще бъде отказвано в случай на повреда в продуктите.

Чл. 19. В случаите на доставка на повредени стоки Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача и да запази оригиналната опаковка на стоката. Уведомяването се извършва на имейл адрес orders@dentstore.bg.

X. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИТЕ

Чл. 20. (1) Ние обикновено обработваме поръчки в рамките на 2 работни дни от получаването на Потвърждение за поръчка, с изключение на почивните и празничните дни. Ако Продавачът разполага с поръчаните стоки, той ще изпрати Потвърждение за доставка, чрез което ще уведоми Купувача, че стоките ще бъдат доставени.

(2) Срокът за доставка започва да тече от получаване на Потвърждение за доставка от Купувача и е до 48 часа.


(3) В случаите, в които Купувачът не е намерен на адреса за доставка, в рамките на определен срок, куриера ще се свърже с Купувача, за да уточни подробностите за ново доставяне. Ако Купувачът не може да бъде открит куриера ще върне пратката на Продавача, който ще отмени поръчката. Купувачът може да възстанови поръчката, след което да поеме разходите за нова доставка.


(4) Собствеността върху стоките ще бъде прехвърлена при пристигането им на адреса и приемането им (с подписване на документа за транспортиране, предоставен от куриер или за подписване на разписка за доставка, извършени директно от Продавача), и извършване на плащането за всички стоки. Продавачът не е упълномощил куриера за отварянето на пратката преди подписването на разписката и приемане на плащането.

XI. ГАРАНЦИЯ

Чл. 21. (1) Продуктите, закупени през Сайта са нови, в оригиналната опаковка, в съответствие с приложимите законови разпоредби. Гаранционният срок започва от момента, в който собствеността върху продукта е прехвърлена.
(2) Гаранцията е валидна само на територията на България, освен ако не е посочено друго в сертификата за търговска гаранция. По изключение, консумативите не се възползват от гаранцията.

Купувачът може да получи повече информация за гаранцията за продукта в секцията "Гаранция".

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Купувачът и Продавачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Условия на ползване.

(2) Купувачът и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 23. В случай на противоречие между тези Условия на ползване и уговорки в специален договор между Купувачът и Продавачът, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия на ползване няма да води до недействителност на целия договор. Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на ползване или договор за продажба е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

Чл. 25. (1) Договорът между Вас и нас е обвързващ за Вас, и за нас. Освен ако друго не се изисква от приложимото право, Вие не може да прехвърляте, възлагате или по друг начин да се освобождавате от договор или от каквито и да било права или задължения във връзка с него и по-конкретно всякакви задължения за плащане, без нашето предварително писмено съгласие.

(2) Ние може да прехвърлим, възложим или по друг начин да се разпоредим с договор или с каквито и да било права и задължения, произхождащи от него, по всяко време, като в такъв случай ние не се освобождаваме от отговорност за изпълнението на нашите задължения към Вас, а страната, на която такива отношения са прехвърлени, встъпва в тях като съдлъжник.

(3) Отказът от права от наша страна във връзка с тези Условия на ползване или с която и да било клауза на сключен договор няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен, като отказ от права и не сте уведомен за това в писмен вид.

(4) Тези Условия на ползване и всякакви документи (включително в електронна форма или публикувани на нашия Сайт), към които настоящите Условия препращат, както и всички клаузи на договора за продажба съставляват цялостното споразумение между Вас и нас по отношение на Вашата поръчка и договора за продажба. Гаранции, изявления или стимули, устни или писмени, които не се съдържат в тях няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

Чл. 26.Тези Условия на ползване и всички въпроси, възникващи или свързани с тях и с договора за продажба са подчинени на правото на Р. България. Съдилищата на същата тази държава имат изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с тези Условия на ползване или договора за продажба.

XIII. ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ

Чл. 27. „Дентстор България” ЕООД е търговец на едро на медицински изделия и лекарствени продукти по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, Закона за Лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/.

Дружеството извършва търговски сделки с медицински изделия при спазване на изискванията за тяхното съхранение и разпространение към:

(1) други търговци на едро по смисъла на този закон;

(2) лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и ветеринарномедицински заведения по Закона за ветеринарномедицинската дейност;

(3) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 от Закона за здравето;

(4) ветеринарномедицинските аптеки;

(5) дрогерии;

(6) лица, които извършват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания;

(6) лица, притежаващи търговски обекти, в които се предлагат определени със заповед на министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър медицински изделия;

(8) общини, органи на държавната власт и държавни институции, които провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на медицински изделия;

(9) учебни заведения;

(10) лица, които са в процедура по изграждане и оборудване на бъдещи лечебни и здравни заведения, след получаването на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

Дружеството извършва търговски сделки с лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ, при спазване на изискванията за тяхното съхранение и разпространение към:

(1) други притежатели на разрешение за търговия на едро, аптеки и дрогерии, открити по реда на ЗЛПХМ;

(2). (нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила

от 12.10.2018 г.) снабдява с лекарствени продукти за задоволяване на собствените им нужди:

а) лечебни заведения;

б) висши училища, които осъществяват лечебна дейност съгласно чл. 2а от Закона за

лечебните заведения;

в) институциите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето за създадените в тях

здравни кабинети;

г) корабопритежатели за целите на осигуряване на лекарствени продукти на борда на

корабите съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

(3) снабдява с лекарствени продукти лекари и лекари по дентална медицина, когато в

населеното място няма аптека, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на

здравеопазването;

XIV. САЙТЪТ ДЕНТСТОР Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ

Чл. 28. „Дентстор България” ЕООД извършва продажба на медицински и специализирани продукти и апаратура към лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и медикотехнически лаборатории.

(1) За всички поръчки направени по смисъла на Чл. 28. важат общите условия на сайта.

(2) По смисъла на Закона за търговия с медицински изделия „Дентстор България” ЕООД запазва правото си да НЕ реализира поръчки направени от частни лица или такива, които не отговарят по смисъла на закона.

(3) Лице, което целенасочено предостави грешни или подвеждащи данни с цел неправомерно придобиване на предлаганите продукти, носи пълна отговорност съгласно приложимото законодателство на Р. България.

XV. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дентстор България обработва лични данни. Политиката за поверителност на личните данни се осъществява съгласно съответствие с действащите Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за Защита на потребителите. Съгласявайки се с Общите условия, Клиентът дава съгласието си относно Политиката за поверителност/GDPR, подробно изложена в едноименния подраздел на секция ПОЛИТИКА на сайта.