Въведение

 

Регламент № 679/2016, относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, заместващ Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „GDPR“), е приложим във всички държави членки на Европейския съюз.

 

Обхват на приложение

 

GDPR се прилага за уебсайта www.dentstore.bg, с цел информиране на неговите потребители относно обработката на лични данни от Дентстор България ЕООД, регистриран по Търговския закон с ЕИК 204602700, със седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Оборище, бул./ул. ул. "Московска" № 21Б.

 

Ако имате въпроси или искания относно обработката на лични данни, можете да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на адрес: office@dentstore.bg

 

Как събираме лични данни

 

Директно: Обикновено ние обработваме лични данни, които сте ни предоставили доброволно:

 • когато се свържете с нас, изпращане на чат съобщение; 
 • когато се свържете с нас, за да поискате информация за нашата дейност, на имейл адрес office@dentstore.bg;

 • когато създадете акаунт на уебсайта www.dentstore.bg, като попълните данните за регистрация.

 

Индиректно: Можем да обработваме данни, които не сте ни предоставили доброволно:

 

 • когато посещавате нашия уебсайт или когато взаимодействате с него по някакъв начин;

 • когато създавате акаунт на уебсайта www.dentstore.bg, като използвате данните от акаунт във Facebook.

Какви категории лични данни обработваме?

 • Идентификационни данни: име и фамилия; 
 • Данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес, адрес/адрес за доставка;
 • Неволно събрани данни: IP адреси, време на посещение на сайта, операционна система, както и други технически параметри.

 

Легитимните основания за обработка на данни

 

Можем да базираме дейностите си по обработка на следните основания:

 

 • Договор: Можем да обработваме лични данни, за да изпълним договора, сключен в съответствие с Общите условия, предоставени на уебсайта;

 • Легитимен интерес: Можем да обработваме лични данни въз основа на легитимен интерес, когато според нашата оценка считаме, че обработването е правилно, разумно и пропорционално на целта на обработването.

 

 • Законово задължение: Можем да обработваме лични данни, за да изпълним професионалните си законовите задължения.

Защо се нуждаем от лични данни?

Ние обработваме лични данни прозрачно за следните цели:

 

 • обработка на всякакви заявки, получени през сайта, включително за обработка на вашите поръчки и създаване на вашия акаунт;

 • да комуникираме нашите оферти и да популяризираме нашите продукти и събития, в съответствие със законодателството за взаимоотношенията между професионалисти (юридически лица);

 

 • за да оценим и подобрим сайта, предлаганите услуги, както и връзката ни с потребителите на сайта.

 

Предаваме ли лични данни на трети страни?

Можем да предаваме лични данни, събрани чрез уебсайта, на трети страни, за да подобрим качеството на услугите, които предоставяме или да се възползваме от помощта на специалисти при изпълнение на някои задължения, които ни се полагат съгласно специфичното законодателство в дадена област или съгл. към текущи договори.

Вашите данни могат да бъдат предадени на партньорите, които предоставят нашите услуги за маркетинг и съхранение. 

Тези трети страни от своя страна имат задължения, подобни на нашите по отношение на защитата на личните данни, или са оператори на лични данни, или са упълномощени лица, които обработват данните от името на DENTSTORE. 

Ние системно следим за предоставянето на достатъчни гаранции от страна на партньорите ни за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, така че обработката на вашите лични данни да отговаря на всички законови изисквания.

Личните данни, посочени по-горе, могат да бъдат предоставени или предадени на трети страни в следните ситуации: (i) публични органи, одитори или институции с компетентност за извършване на инспекции и контрол върху нашата дейност, които искат от нас да предоставим информация, по силата на на законови задължения; (ii) за спазване на законово изискване или за защита на нашите права и активи.

 

Прехвърляме ли лични данни извън Европейския съюз?

За да улесним нашите глобални операции и в съответствие с приложимото законодателство, можем да прехвърлим или, в зависимост от случая, да разрешим достъп на нашите партньори в няколко държави, включително Съединените щати, като напр., както е посочено в Политиката за бисквитки.

Всяко прехвърляне е предмет на специфични и подходящи правила, за да се гарантира защитата на личните данни.

 

Обработване на данни на деца под 18 години

Всички дейности по обработване на лични данни се отнасят изключително за лица, навършили 18 години, съответно представители на юридически лица или лица, действащи от името и за сметка на юридическото лице.

 

Отказ от обработка и последствията от него

Ако не ни предоставите исканите лични данни, няма да можете да ни изпратите заявката/поръчката и няма да можем да контактуваме с Вас.

За да ви изпращаме маркетингови съобщения, се нуждаем от вашия имейл адрес, за да можете да получавате оферти и съобщения за нашите услуги и продукти.

 

Какви права имате във връзка с вашите лични данни?

Като субект на данни, ние уважаваме следните Ваши права:

 • правото да поискаме копие от личните данни, които притежаваме;
 • правото да поискате от нас коригиране на неточни или неактуални лични данни;
 • правото да поискаме личните данни да бъдат изтрити, когато вече не са ни необходими;
 • ако обработването се основава на вашето съгласие, договор или средства за автоматично вземане на решения, правото да поискате от нас да предоставим личните данни, получени директно от вас и, ако е възможно, да предадем тези данни директно на друг оператор (правото на данни преносимост);
 • да оттеглите съгласието си относно обработването, когато обработването се основава на съгласие, без това да засяга законосъобразността на извършените до този момент дейности по обработване;
 • в случай на спор относно коректността на обработването на лични данни, право на ограничаване на обработването;
 • ако обработването се основава на законни интереси, правото на възражение срещу обработването на лични данни (когато е приложимо);
 • правото да подадете жалба до надзорния орган: Националния надзорен орган за обработката на лични данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2        

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Горните права могат да бъдат упражнени по всяко време. За да упражните тези права, препоръчваме ви да ни изпратите писмена, датирана, подписана заявка или в електронен формат на следния адрес: https://dentstore.bg.

Сигурност на личните данни 

Приели сме технически процедури за сигурност, за да защитим личните данни срещу тяхната загуба, неоторизирано използване, унищожаване или промяна. Ние гарантираме, че достъпът до личните данни е ограничен и разрешен само за лица, които имат право да ги използват. Тези лица имат задължението да гарантират поверителността на данните.

За какъв период ще съхраняваме личните данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само за периода от време, необходим за постигане на целите на обработката, посочени по-горе, при спазване на действащите законови изисквания.

Смятаме, че описаните по-горе дейности по обработване ще изискват съхранение на лични данни за следните периоди:

Предназначение

Срок

Данни, предоставени чрез акаунта, създаден на уебсайта

5 години от датата, на която акаунтът вече не е регистрирал дейност

Данни, събрани чрез сайта

3 години от датата на събиране

След изтичане на посочения по-горе период на обработка и все още имаме правни или легитимни основания да обработваме вашите лични данни, те ще бъдат изтрити в съответствие с вътрешните процедури на оператора.

 

Преглед на Политиката за поверителност

Ние ще преразглеждаме тази Политика периодично, в зависимост от промените, които настъпват при обработката на лични данни, и ще публикуваме актуализираната версия на документа.